Locaties

1

Waarden van Werelderfgoed Waddenzee

Klimaatverandering vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Werelderfgoed Waddenzee. Zowel direct door bijvoorbeeld een stijging van temperatuur en neerslag. En ook indirect door onder andere de toename van exoten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebied en de kenmerkende biodiversiteit van het Wadden-ecosysteem.

Bekijk deze locatie
2

Waterveiligheid en herstel ecologische verbinding

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. De dijk is aan vernieuwing toe. De komende jaren maakt Rijkswaterstaat de waterkering weer klaar voor de toekomst. Daarbij wordt ook de ecologische verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer hersteld. De Nieuwe Afsluitdijk – een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân – ontwikkelde een integraal programma dat de Afsluitdijk versterkt met economische, energie en ecologische projecten. Van het laatste is de Vismigratierivier het meest tot de verbeelding sprekend.

Bekijk deze locatie
3

Kustidentiteit en regionale economie

In Holwerd namen bewoners het initiatief om negatieve ontwikkelingen om te buigen naar leefbaarheid, omzet en banen. Met het plan Holwerd aan Zee wordt een doorbraak in de zeedijk gemaakt om zo de verbinding tussen Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Een doorbraak voor mens én natuur.

Bekijk deze locatie
4

Van dijk naar dynamische dijkzone

Klimaatverandering heeft impact op wonen, werken en leven in het kustgebied. Daarom werken in het Eems-Dollard gebied overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen samen aan de balans tussen ecologie en economie in dit waardevolle natuurgebied. Dat gebeurt op een innovatieve manier, met buitendijkse en binnendijkse maatregelen.

Bekijk deze locatie
5

Klimaatbestendige Landbouw

In het Waddenkustgebied gaan klimaatverandering en bodemdaling een steeds grotere impact krijgen op de landbouwsector. De akkerbouw langs de Waddenkust krijgt te maken met hogere temperaturen, grillige neerslagpatronen met langere droge perioden en verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. De landbouw is druk bezig om kennis te ontwikkelen over innovatieve aanpassingen, zouttolerante teelten en zuiniger om gaan met zoet water.

Bekijk deze locatie
6

Natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden die helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Door de natuur de ruimte te geven en zo de natuurlijke processen te herstellen. Met voordelen voor mens en natuur. Ze zorgen voor het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van CO2-uitstoot in de atmosfeer. Natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden vlakbij de stad Groningen is hier een mooi voorbeeld van.

Bekijk deze locatie
7

Zoet water innovatie

Zoet water is cruciaal voor de toekomst. Zeker op een Waddeneiland, omringt door een zoute zee. Door de klimaatverandering hebben we te maken met langere, droge perioden, meer verdamping en een stijgende zeespiegel, waardoor de invloed van zout op grondwater toeneemt. Het is zaak om zuiniger om te gaan met zoet water. Door minder af te voeren maar juist vasthouden en opslag van regenwater. En door minder verbruik, met slimmere aanvoer en verdeling en meer zouttolerante gewassen. Op Texel zijn ondernemers en overheden hiermee aan de slag in het project Zoete Toekomst Texel.

Bekijk deze locatie

PARTNERS