5

Klimaatbestendige Landbouw

In het Waddenkustgebied gaan klimaatverandering en bodemdaling een steeds grotere impact krijgen op de landbouwsector. De akkerbouw langs de Waddenkust krijgt te maken met hogere temperaturen, grillige neerslagpatronen met langere droge perioden en verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. De landbouw is druk bezig om kennis te ontwikkelen over innovatieve aanpassingen, zouttolerante teelten en zuiniger om gaan met zoet water.

Partners